top of page

ניהול כח אדם

כל אחד מאיתנו המנהלים יודע שללא עובדים מסורים העסק שלנו לא יכול להתקיים.

 • מה אנחנו עושים כדי שהם ימלאו את תפקידם ביעילות ורווחיות ?

 • האם כל אחד מהעובדים יודע את תפקידו?

 • שאלת פעם את העובדים אם טוב להם אצלך? האם אתה המנהל מרוצה מתפוקת העובדים?

 • החשבת לשתף אותם בקשיים או בהצלחות? מה החובות שלהם כלפיך?

 

מטרת הליווי:

ליעל ולהגדיל את תפוקת העובדים, לחזק את תפקודם בעסק, ולשפר את יכולת המנהל בניהול העובדים שלו ולהגביר המוטיבציה שלהם.

 

תהליך הליווי:
 

חלק א' - ניתוח מצב עובדים קיים:

 • תפקוד העובדים בעסק

 • תפוקה לעובד כתרומה לתהליך

 • שכר- עלות אמיתית למעביד ביחס לתפוקה

 • מרכיבי שכר העובדים

 • סביבת עבודה קיימת

 

חלק ב' - כלים ומידע חיוני למנהל

 • תועלת : כלים לניהול עובדים .

 • כיצד  לגייס/לפטר  עובדים

 • איך להתנהג  עם עובד

 • טיפול במשברים בין מעביד לעובד ובין העובדים לבין עצמם

 • ארבעת חוקי העובד וארבעת חוקי המעביד

 • סקירה כללית של דיני עבודה

 • איך ליצור קבוצות עבודה הומוגניות עם תפוקות משופרות

 • כלים יעילים להערכת עובדים

 

חלק ג' - מתאוריה למעשה

 • ניהול שיחת מוטיבציה עם העובדים

 • שיפור וייעול עבודה בהתאמה לצרכים

 • שיפור התפוקה של כל עובד ועובד בעסק

 • אמצעים ליצירת מוטיבציה בקרב העובדים – מערכת תמריצים

 • שיפור תפקוד העובדים בהתאם לניתוח ולצרכי העסק

bottom of page